Stangebygda i vesthellinga mot Mjøsa er noe av den eldste og beste kulturjorda her i landet. Områdets historie strekker seg helt tilbake til vikingtida. Nabogården Ringnes er flere ganger nevnt i Olav den helliges saga, og Huseby, sør for gården, er omtalt i Håkon Håkonsens saga.

Om Staur Gård

Gården er i dag eid av staten ved Landbruks og Matdepartementet etter at Statens Kornforretning kjøpte gården i 1960. Arealet er på 1000 dekar. Av dette er ca. 840 dekar fulldyrket, resten er strand og beite, park og hage, gårdstun og veier.

Driften av eiendommen er organisert i selskapet Staur Gård AS som har en forpakteravtale og det totale drift-, forvaltning- og økonomiansvaret for hele eiendommen/driften. Virksomheten har utviklet seg fra å være en ren forsøksgård i egen regi, til å bli en kombinert landbrukseiendom, og et kurs- og konferansested. I tillegg arrangeres bryllup og andre selskaper her. Fra Forsøkslåven har dere en fantastisk utsikt over Mjøsa og til det vakre kulturlandskapet.

Historien om Staur Gård

Gårdsnavnet kan ha sammenheng med den staurlignende odden som rager ut i Mjøsa ved gården. Dessuten nevnes en tidligere eier av gården fra år 1400, Gudrun a Stauri, i biskop Øysteins jordebok.

Gården var kirkegods under Hamar-bispen fra 1577 og krongods fra 1600 til 1660. Deretter var den privateid helt til 1960 da den ble solgt til Statens Kornforretning. I 2001 ble eierskapet overdratt til Landbruks- og matdepartementet.

Etter dette har virksomheten fått en mer forretningsmessig driftsmodell hvor det ble skilt ut et eget driftsselskap, Staur Gård AS. Dette har ført til at all forsøksvirksomhet drives av eksterne selskaper som leier hus og arealer av driftsselskapet. På øvrig eiendom drives vanlig jordbruksproduksjon i egen regi.

Samtidig har gjestegårdens virksomhet fått en mer forretningsmessig profil og driftes kommersielt som kurs- og konferansested.